Stichting Rondom GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Ketensamenwerking: Marktdag "Durven, Doen"
Bijeenkomst van Stichting Rondom GWW met het Netwerk Regioingenieurs en Bouwend Nederland op 6 april 2017, RDM Campus, Heijplaat.

Intenties omgezet in concrete afspraken

Donderdagmiddag 6 april 2017 was er een bijzondere bijeenkomst op de RDM campus in Rotterdam waar de relatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw uit de regio centraal stond. Vertegenwoordigers van de Stichting Rondom GWW, het netwerk Regioingenieurs, Bouwend Nederland en de Nederlandse Waterschapen kwamen daar samen om concrete afspraken rondom de vernieuwde Marktvisie Waterschappen te maken.


vlnr: Albert Martinus (Rondom GWW), Ronald Zandbergen (Netwerk Regioingenieurs) en Dennis van der Werff (Bouwend Nederland)

Ter inspiratie

Op deze middag werden 4 inspiratiepitches gehouden rondom vier centrale thema’s vanuit deze Marktvisie:

Concrete afspraken

Na de opgedane inspiratie werd de aanwezigen gevraagd om in een speciaal hiervoor bedoelde workshop samen de intenties, die beschreven zijn in de Marktvisie, om te zetten naar concrete afspraken. En met als resultaat 27 afspraken tussen opdrachtnemers en - gevers! Zoals het uitwisselen van kennis over raamcontracten, duurzaamheid en innovatie inbrengen binnen EMVI-contracten en deze twee pijlers ook te verwerken in de opleidingen van waterbouwers. Tijdens de workshops zijn er afspraken gemaakt die op een speelse manier zijn vastgelegd op polaroidfoto’s.


vlnr: Colinda den Dijker (Lindeloof), Jacco Buisman (Movares) en Arnout van Vliet (Hollandse Delta)

Marktvisie Waterschappen heeft duidelijk meerwaarde

De Waterschappen hebben in 2014 voor het eerst een gezamenlijke visie op hun opdracht gevende rol geformuleerd. De Waterschappen beseffen dat door hun opdracht gevende rol ze gezamenlijk écht invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte en dat goed opdrachtgeverschap zich vertaalt in een aanmerkelijke maatschappelijke meerwaarde. In 2016 is daarom een vernieuwde en verscherpte versie van deze visie gepresenteerd. Hierin zijn drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt:

1. Maximale maatschappelijke waarde

Het is tijd om meer integrale en project overstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever zullen de waterschappen meer uit moeten gaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit met meer focus op maatschappelijke waarde.

2. De mens staat centraal

De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact (mensen en vakmanschap). Er moet meer samenwerking tussen waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit.

3. Een gezonde bouwkolom

Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter worden verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

Het was een inspirerende bijeenkomst met goede afspraken die zeker een vervolg zullen krijgen.


Quotes van de middag: "Samenwerken moet je leren en dat begint bij elkaar ontmoeten", "Het was een top bijeenkomst! Veel inspiratie opgedaan. Wij denken ook aan zo'n MKB-convenant.", We moeten samen OG/ON en het onderwijs meer gestructureerd aan Innovaties in de GWW doen.

Relevante Links